វីដេអូម៉ាស៊ីន

អត្រាក្បាលត្រីនិងម៉ាស៊ីនវង្វេងវង្វាន់មានទិន្នផលខ្ពស់

ភេសជ្ជៈអាចដេរម៉ាស៊ីន ២៥០ កំប៉ុងក្នុងមួយនាទី

ម៉ាស៊ីនបំពេញនិងស៊ីម៉ងត៍

ខ្សែកំប៉ុងកាបូន (២០០០០ ស៊ី។ អ។ ម។ )

ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មត្រីម៉ាកេសរ